SAP HANA

다운로드 8
업데이트 2023. 9. 7.

릴리스

|
2.8.12

SAP HANA JDBC 드라이버 2.8.12 버전 (자바 11용)

logpresso-sap-hana-2.8.12.app (1,241,159 bytes)

2023. 9. 7. 오후 4:38:45

2.4.51

SAP HANA JDBC 드라이버 2.4.51 버전 (자바 11용)

logpresso-sap-hana-2.4.51.app (1,199,476 bytes)

2023. 9. 7. 오후 4:38:19